Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky sestává ze čtyř částí

  • Písemné a ustní zkoušky z českého jazyka a literatury
  • Písemné a ustní zkoušky z cizích jazyků
  • Soubor odborných předmětů - praktická čast (samostatná část)
  • Ústní části - podle maturitních okruhů pro jednotlivé obory

Písemné a ustní zkouška z českého jazyka a literatury je společná pro všechny obory

Výsledná známka je kombinací forem: písemná práce (40%) + ústní zkouška (60%).

Písemné a ustní zkouška z cizího jazyka

Výsledná známka je kombinací forem: písemná práce (40%) + ústní zkouška (60%).

Soubor odborných předmětů (praktická maturitní zkouška) má pro jednotlivé předměty následující krítéria:

 


Hodnocení ústní maturitní zkoušky v profilové části (u odborných předmětů)

je prováděno podle klasifikační stupnice:

 

1 – výborný,

2 – chvalitebný,

3 – dobrý,

4 – dostatečný,

5 – nedostatečný.

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák nemá v přesnosti a úplnosti poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi nimi podstatné mezery. Drobné nepřesnosti je schopen za pomoci zkoušejícího zkorigovat.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi nimi ojedinělé podstatnější mezery. Nepřesnosti je schopen za pomoci zkoušejícího zkorigovat.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi nimi závažnější mezery. Výklad a hodnocení jevů dovede vysvětlit omezeně a jen za pomoci učitele.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi nimi četné a závažné mezery.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si předepsané učivo neosvojil. Má podstatné neznalosti. Výkladu a hodnocení jevů nedovede vysvětlit.

 

Mgr. Pavlína Ječmínková v. r.